Zakupy
Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz zadać nam konkretne pytanie, prześlij swoją wiadomość za pośrednictwem tego formularza.

Kontakt z nami

Legal notice
NPORTAL.no - BUSINESS LINK NORWAY


Oddział w Norwegii:
Karenslyst Alle 4,
0278 Oslo
Postboks 358,
0213 Oslo
Norway

Oddział w W. Brytanii:
71-75 Shelton Street,
Covent Garden,
London,WC2H 9JQ


Kontakt telefoniczny:
+ (47) 23 89 88 63


Kontakt mailowy:
reporter@nportal.no


Value Added identification number: NO819464332
Legally represented by the Vice Director Lukasz Jakubow Kedzierski
This legal notice extends to the social media profiles of NPORTAL.no

1000x150 ubezpieczenia w norwegii

Tagi: Norwegia , Polska , EOG , Norweski Mechanizm Finansowy , Gdańsk

Największa w historii umowa o współpracy pomiędzy Polską i Norwegią
Mister icon

REDAKCJA NPORTAL.no - Oslo | Norwegia

Opublikowano: 2011-08-13 20:25:35 +0200

Norwegia zamierza pozostawić w Polsce wyraźne ślady swojej pomocy finansowej w najbliższych latach. 10. czerwca w Gdańsku podpisana została umowa, która zapewni Polsce do roku 2014 ponad 4,6 miliardów koron norweskich (578 milionów euro) w ramach środków mechanizmu finansowego EOG.

Największa w historii umowa o współpracy pomiędzy Polską i Norwegią 

Norwegia zamierza pozostawić w Polsce wyraźne ślady swojej pomocy finansowej w najbliższych latach. 10. czerwca w Gdańsku podpisana została umowa, która zapewni Polsce do roku 2014 ponad 4,6 miliardów koron norweskich (578 milionów euro) w ramach środków mechanizmu finansowego EOG.

W ceremonii podpisania umowy wzięli udział premierzy obu państw Jens Stoltenberg i Donald Tusk.

Prawie połowa tych środków czyli niemal 2 miliardy koron zostanie przeznaczone na projekty i programy ekologiczne, w tym ponad miliard koron na budowę zakładu wychwytywania i składowania CO2 przy elektrowni węglowej w Bełchatowie. Polska należy do państw o najwyższym poziomie emisji CO2 w Europie. Norweskim partnerem w tym projekcie będzie spółka Gassnova.

Innym dużym obszarem współpracy jest ochrona zdrowia. Prawie 560 milionów koron zostanie wykorzystanych na programy zmierzające do poprawy jakości i dostępu do świadczeń zdrowotnych. Obszarami priorytetowymi są planowanie rodziny, choroby związane ze stylem życia i wyzwania wynikające ze starzenia się społeczeństwa.

Kontynuowana jest współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości. Niemal 320 milionów koron zostanie wykorzystanych między innymi na projekty mające na celu wzmocnienie kompetencji polskich sędziów, zwiększenie zastosowania alternatywnych metod odbywania kar oraz zapewniania zarówno osadzonym i pracownikom więzień ofert szkoleniowych.

Norwegia będzie nadal jednym z największych darczyńców wspierających rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. W tym celu utworzono fundusz o wartości prawie 300 milionów koron. O wsparcie z tego funduszu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe realizujące projekty, których celem jest promowanie demokracji, sprawiedliwości społecznej i zrównoważonego rozwoju.

Kontynuowana jest również współpraca naukowa pomiędzy Polską i Norwegią. Na ten cel przeznaczono około 290 milionów koron. Priorytetem są projekty w zakresie środowiska naturalnego, klimatu i ochrony zdrowia. Innym wspieranym obszarem jest ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego. Na ten cel przeznaczono 480 milionów koron.

Współpraca w wielu projektach realizowanych w ramach różnych programów będzie odbywała się z udziałem norweskich partnerów.

Środki z mechanizmu finansowego EOG przyczynią się do zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w Europie. Pieniądze te są wspólnym i solidarnym wkładem Norwegii, Islandii i Lichtensteinu. Udział Norwegii wynosi 97 procent. Więcej informacji na temat podziału środków z mechanizmu finansowego EOG do roku 2014 można znaleźć na stronie www.eeagrants.org  

Podział środków z mechanizmu finansowego EOG dla Polski w programie na lata 2009-2014

Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS): 137 milionów euro

Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla to nowy obszar współfinansowany ze środków mechanizmu finansowego EOG. Wsparcie to będzie w głównej mierze przeznaczone na budowę instalacji CCS w Bełchatowie oraz szerzenie wiedzy na temat CCS. Elektrownia w Bełchatowie jest największą elektrownią cieplną w Europie i jedną z największych elektrowni na świecie działających w oparciu o paliwo kopalne. Planuje się wychwytywanie 1,8 milionów ton CO2 rocznie. Partnerem w nowym projekcie CCS w ramach tego programu jest norweska spółka Gassnova.

Monitorowanie środowiska naturalnego i biodywersyfikacja: 35 milionów euro

Środki finansowe zostaną między innymi przeznaczone na zakup systemów umożliwiających monitorowanie emisji, zwiększanie wiedzy polskich władz zajmujących się ochroną środowiska na temat pomiaru i oceny jakości powietrza, a także dzielenia się danymi na temat środowiska z innymi krajami. Duża część kwaśnych opadów w Norwegii jest spowodowana emisjami siarki i azotu w Polsce.

To dlatego zmniejszenie tych emisji jest we wspólnym interesie naszych krajów. Norweskim partnerem w programie jest Dyrektorat ds. klimatu i zanieczyszczeń (KLIF). W Polsce występuje zróżnicowanie biologiczne, które należy do najbogatszych w Europie. Dlatego też duża część wsparcia finansowego zostanie przeznaczona na ochronę zagrożonych gatunków i ekosystemów.

Energia odnawialna i oszczędzanie energii: 75 milionów euro

Działania zmierzające do zwiększenia efektywności energetycznej należą do najbardziej skutecznych i efektywnych kosztowo metod redukcji gazów cieplarnianych. Działania te obejmują szereg zróżnicowanych projektów od zwiększania efektywności energetycznej budynków szkolnych, szpitali i budynków publicznych do zwiększania produkcji energii odnawialnej.

Zdrowie: 70 milionów euro

Celem jest polepszenie jakości oraz dostępu do świadczeń zdrowotnych, a także wyrównywanie społecznych różnic w zakresie zdrowia. Obszarami szczególnie priorytetowym są przeciwdziałanie chorobom związanym ze stylem życia, opieka nad osobami starszymi i zdrowie dzieci. Partner norweski: Dyrektorat Zdrowia.

Współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości: 37 milionów euro

 Celem jest między innymi zwiększenie efektywności działania polskich sędziów, rozwój alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów oraz zwracanie szczególnej uwagi na ofiary przestępstw. Program ten obejmuje również alternatywne metody odbywania kar oraz szkolenia zarówno dla osadzonych jak i pracowników więziennictwa. Partnerem ze strony norweskiej jest Administracja Sądowa. W niektórych projektach weźmie udział również Norweska Służba Resocjalizacyjna (Kriminalomsorg). Na kontrolę granic i zwalczanie przestępczości zorganizowanej, w tym handel ludźmi przeznaczono 10 milionów euro.

Dziedzictwo kulturowe i wymiana kulturalna: 70 milionów euro

Celem tego programu jest ochrona, rewitalizacja i opieka nad polskim dziedzictwem kulturowym. Ma on umożliwić udostępnianie publiczności nowych miejsc i zabytków. 3 miliony euro przeznaczono na udokumentowanie historycznego dziedzictwa kulturowego obejmującego również działania na rzecz mniejszości etnicznych i narodowych w Polsce. 10 milionów euro zostanie wykorzystanych na program mający na celu promowanie wymiany kulturalnej pomiędzy Polską i krajami darczyńców. W program zaangażowane są Norweska Rada Kultury oraz Generalny Konserwator Zabytków.

Fundusz dla organizacji pozarządowych oraz wsparcie społeczeństwa obywatelskiego: 37 milionów euro

Fundusz ma wzmocnić rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Wsparcie uzyskają między innymi projekty, które przyczyniają się do promowania demokracji i zrównoważonego rozwoju.

Współpraca naukowa między Norwegią i Polską: 36,8 milionów euro

Celem jest zwiększenie współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Norwegią i Polską. Priorytetowe obszary to środowisko naturalne i sprawy klimatu, zdrowie, badania polarne oraz badania socjologiczne. Na badania w zakresie równego statusu płci przeznaczono 3 miliony euro. Partnerem programu jest Norweska Rady Badań Naukowych.

Program stypendialny: 10 milionów euro

Celem tego programu jest wymiana studentów i pracowników pomiędzy placówkami szkolnictwa w Polsce i w krajach darczyńców. Wsparcie będzie miało szeroki zakres i obejmie m.in. szkoły podstawowe, szkoły średnie, szkolnictwo zawodowe, szkoły wyższe oraz instytucje kształcenia dla dorosłych. Norweskim partnerem w tym programie jest Centrum Internacjonalizacji Szkolnictwa Wyższego (SIU).

Współpraca regionalna i lokalna: 9,5 miliona euro

Celem jest zwiększanie wiedzy i kompetencji w sektorze publicznym oraz rozwój administracji samorządowej. Program obejmuje m.in. kursy z zakresu współpracy między gminami, szkolenia na temat przeprowadzania procedury przetargowej podczas realizacji zamówień publicznych itp. Norweskim partnerem w niektórych projektach jest Centralny Związek Gmin.

Równy status płci/przemoc w bliskich relacjach: 3 miliony euro

Zwiększone zostaje wsparcie na rzecz pracy przeciwko przemocy związanej z płcią. W poprzednim okresie pomocowym przeprowadzano kursy i szkolenia dla pracowników w instytucjach publicznych i organizacji pozarządowych mające na celu zapewnienie pomocy i ochrony ofiarom przemocy.

Przyzwoite warunki pracy i współpraca trójstronna: 3,1 milionów euro

Ten nowo-powstały fundusz, który ma rozpocząć działalność na jesieni, ma wzmacniać współpracę i dialog pomiędzy pracownikami, pracodawcami i władzami. Fundusz może na przykład wspierać projekty, które przyczyniają się do tworzenia struktur i praktyki dla współpracy trójstronnej, przyzwoitych warunków pracy, lepszego wyrównania statusu pomiędzy płciami, lepszej równowagi pomiędzy pracą, rodziną i życiem prywatnym itp.

Fundusz jest otwarty dla projektów współpracy ze środowiskami z Norwegii. Administratorem funduszu będzie Innovasjon Norge, która wybierze projekty poprzez ogłoszenie naboru.

N PRESS I NIC MEDIA (reporter@nportal.no) 

Copyright © 2016 N PRESS | NIC MEDIA. Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved

×