Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz zadać nam konkretne pytanie, prześlij swoją wiadomość za pośrednictwem tego formularza.

Kontakt z nami

Legal notice
NPORTAL.no - BUSINESS LINK NORWAY


Oddział w Norwegii:
Karenslyst Alle 4,
0278 Oslo
Postboks 358,
0213 Oslo
Norway

Oddział w W. Brytanii:
71-75 Shelton Street,
Covent Garden,
London,WC2H 9JQ


Kontakt telefoniczny:
+ (47) 23 89 88 63


Kontakt mailowy:
reporter@nportal.no


Value Added identification number: NO819464332
Legally represented by the Vice Director Lukasz Jakubow Kedzierski
This legal notice extends to the social media profiles of NPORTAL.no

1575015775

Tagi: Norwegia , Stavanger , Bergen , spotkanie , ZUS , porady , folketrygden

Dni Poradnictwa ZUS w Norwegii 2014: Bergen i Stavanger
Mister icon

REDAKCJA NPORTAL.no - Oslo | Norwegia

Opublikowano: 2014-04-02 13:06:29 +0200

Najbliższe spotkania odbędą się 10-11 maja 2014 roku w Bergen i Stavanger.


Każdy Polak, który pracuje lub przebywa w Norwegii, ma takie same prawa do zabezpieczenia społecznego jak Norweg. Wynika to z zasad wspólnotowej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Określają je rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia nr 883/04. Oba rozporządzenia odnoszą się też do Islandii, Liechtensteinu i Norwegii - krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) niebędących członkami Unii Europejskiej - i do Szwajcarii.

Ze świadczeń społecznych można korzystać, gdy opłaca się składki. Rodzaj i zakres uprawnień do tych świadczeń zależą od sposobu zatrudnienia i okresu pracy.

Norweski system ubezpieczeń społecznych to folketrygden. Musisz być jego członkiem, aby mieć uprawnienia do świadczeń. Wszystkie osoby mieszkające na stałe w Norwegii są członkami norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych.

Jeżeli pracujesz legalnie na terenie Norwegii, to od pierwszego dnia pracy automatycznie zostajesz członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Jako pracownik masz obowiązek płacenia składek na ubezpieczenia społeczne. Wysokość składki na ubezpieczenie społeczne (w tym na świadczenia emerytalne, rentowe, świadczenie z tytułu wypadku przy pracy oraz choroby zawodowej, zasiłek macierzyński, świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla bezrobotnych) wynosi 7,8% wynagrodzenia brutto. Składki są potrącane razem z podatkiem.

Jeśli pracujesz w Norwegii u norweskiego pracodawcy, powinieneś być ubezpieczony w Norwegii, a ten pracodawca powinien odprowadzać należne składki na Twoje ubezpieczenie społeczne.

Jeśli zostałeś wysłany (oddelegowany) do pracy w Norwegii, pracodawca polski powinien wystąpić do ZUS o wydanie formularza A1 (dawny formularz E 101), który potwierdza, że nadal podlegasz zabezpieczeniu społecznemu w Polsce, a pracodawca nadal płaci za Ciebie składki do polskiego systemu. Ten formularz wydaje się maksymalnie na 24 miesiące.

Jakie świadczenia podlegają koordynacji?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zajmuje się następującymi świadczeniami pieniężnymi:

• z tytułu choroby,
• z tytułu macierzyństwa,
• z tytułu inwalidztwa (renty),
• z tytułu starości (emerytury),
• z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
• rentami rodzinnymi,
• zasiłkami na wypadek śmierci,
• świadczeniami przedemerytalnymi.

Rzeczowe świadczenia zdrowotne należą do obowiązków Narodowego Funduszu Zdrowia, natomiast świadczeniami rodzinnymi i dla bezrobotnych zajmuje się Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Emerytura (Alderspensjon)

Emerytura z norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych przysługuje osobom, które ukończyły 67 lat. Oprócz tego trzeba: mieszkać w Norwegii przez przynajmniej 3 lata po ukończeniu 16. roku życia i mieć aktualne członkostwo w norweskim systemie ubezpieczeń społecznych. Od wymogu minimalnego okresu zamieszkania w Norwegii można odstąpić, jeżeli pracowałeś w którymś z krajów Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w Szwajcarii.

Prawo do pełnej emerytury z Norwegii przysługuje po uzyskaniu 40-letniego okresu ubezpieczenia w norweskim systemie ubezpieczeń społecznych. Wlicza się do niego również okresy ubezpieczenia w krajach UE, EOG i Szwajcarii. Jeżeli przeprowadzisz się do innego kraju UE, EOG lub Szwajcarii, emerytura z norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych będzie Ci tam przekazywana.

Zasiłek chorobowy (Sykepenger)

Zasiłek chorobowy to rekompensata utraty dochodu z pracy w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub obrażeniem.

Abyś mógł ubiegać się o zasiłek chorobowy, musisz: być niezdolny do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które wyraźnie jest wynikiem własnej choroby lub obrażenia oraz przepracować co najmniej cztery tygodnie (okres przepracowany w innym kraju UE, EOG lub Szwajcarii wlicza się do okresu wymaganego dla uzyskania prawa do zasiłku).

Otrzymasz prawo do zasiłku chorobowego, jeśli udokumentujesz niezdolność do pracy za pomocą zaświadczenia od lekarza albo oświadczenia własnego (egenmelding), gdy zasiłek wypłaca pracodawca. Sprawami ubezpieczenia chorobowego i zasiłków chorobowych zajmuje się Norweski Urząd Pracy i Opieki Społecznej za Granicą - Internasjonalt NAV.

Jeżeli zasiłek będzie wypłacać NAV, wniosek o zasiłek chorobowy musisz przesłać do biura NAV w miejscu Twojego pobytu w Norwegii.

Osoby pracujące na własny rachunek nie mają prawa do zasiłku chorobowego za pierwsze 16 dni niezdolności do pracy z powodu choroby. NAV wypłaca zasiłek chorobowy od 17. dnia nieobecności z powodu choroby.

Jak długo możesz dostawać zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy przyznaje się na okres do jednego roku. Zasiłek chorobowy wypłacony z innego kraju UE, EOG lub Szwajcarii przed rozpoczęciem przez pracownika pracy w Norwegii może zostać wliczony do tego okresu, jeżeli zasiłek dotyczył tego samego przypadku chorobowego.

Jeżeli nadal jesteś niezdolny do pracy, a wygasa Twoje prawo do zasiłku chorobowego, możesz korzystać z innych świadczeń takich jak zasiłek ułatwiający powrót do pracy / przywrócenie zdolności do pracy (Arbeidsavklaringspenger - AAP) lub renty.

Nowe formy kontaktu z ZUS:

• Platforma Usług Elektronicznych (PUE)
• Centrum Obsługi Telefonicznej (COT)
• Skype: zus_centrum_obslugi_tel
• Adres e-mail do zapytań ogólnych: cot@zus.pl
• Czat z Konsultantem

Informacja Prasowa Konsulatu RP w Oslo  | POLMEDIA (reporter@nportal.no)

Copyright © 2014 N PRESS | POLMEDIA. Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved
×